Obecné pojmy

Systém – testovací prostředí nazvané CvičebniceOnline
Uživatel – organizace nebo osoba, která má zakoupenou licenci
Správce systému – osoba definovaná u organizací, kde je třeba parametrizovat systém s právy pro parametrizaci systému.
Zastupující osoba správce systému – druhý správce systému.
Tvůrce testu – uživatel, který založil, vytvořil, parametrizoval test.
Zadavatel testu – uživatel, který již hotový test vybrat a přidělil uživateli nebo skupině uživatelů k vyplnění dle parametrů přidělených testů níže.

Pojmy k testům

Veřejný test – test vytvořený týmem CvičebniceOnline, který vidí a mohou použít všichni aktivní uživatelé. Test se nachází v nabídce Veřejné testy.
Školní test – test vytvoření vyučujícím v organizaci, který vidí jen uživatelé dané organizace.
Soukromí test – test, který vidí jen jeho tvůrce. Nikdo jiný. Tento test se dá přidělit jinému uživateli, i když jej uživatel nemůže dopředu použít. Test není nikde vidět. Je mezi hotovými testy tvůrce.
Přidělený test – jeden z hotových testů, který je přidělen uživatelem (učitelem) skupině uživatelů (žáků).
Rozpracovaný test – je test, který uživatel tvoří a nikdo ho nevidí. Je ve stavu rozpracovaní a dokud nebude kompletně dokončen, tak má stav rozpracovaný.
Sada otázek – je jedna skupina otázek, které jsou připojené k testu a test si z nich čerpá otázky. Jeden test může mít více sad otázek.

Typy přiděleného testu

Spustit jednou – tento typ testu se používá především u čtení s porozuměním. Uživatel dopředu nic netrénuje, přečte si požadovaný text a jednou odpoví na otázky. Pak již zná odpovědi a opakované spuštění není žádoucí.
Cvičení – je typ testu, který má uživateli připomenout nebo automatizovat určitou znalost. Např. násobilka, sčítání odčítání, vyjmenovaná slova … Nejde o primárně vyučovanou látku, ale je třeba opakovat. Cvičení je vyžadováno a kontrolováno na každodenní spuštění. Bez vazby na úspěšnost. Každý den si připomeň látku – opakuj.
Domácí úkol – je typ testu, kde již je třeba úspěšného vyplnění. Za určité zvolené období např. týden má uživatel zvládnou daný test na sto procent. Úkol končí tím, že uživatel získá sto procent.
Písemná práce – je test, který žák může spustit jen jednou a tento pokus se zadavatel testu klasifikuje.
Čtvrtletní písemná práce – je test, který žák může spustit jen jednou, má dané pořadí otázek a tento pokus se klasifikuje.

Stavy testu

Rozpracovaný – test, který se právě tvoří, přidávají a upravují se otázky, je ve stavu budování. Nikdo jej mimo tvůrce testu nevidí.
Hotový – je test, který je uvolněn na používání a podle typu testu je vidět v příslušném seznamu testů a to buď v soukromých testech, školních testech nebo veřejných testech.
Naplánovaný – je hotový test u kterého jsme nastavili skupinu uživatelů nebo uživatele, kterým daný test přidělujeme k určitému úkolu – typu testu na vyplňování. Písemná práce, domácí úkol, … U naplánovaného testu je vše připraveno, jen nenastal čas, kdy mají uživatelé daný test vidět.
Spuštěný – je naplánovaný test u kterého nastal čas a datum, kdy jej má přidělený uživatel vidět.
K vyhodnocení – je spuštěný test, u kterého již není čas a datum pro viditelnost přiděleným uživatelem a test čeká na vyhodnocení zadavatele testu.
Archivní – je vyhodnocený test K vyhodnocení. Uživatelé napsali písemnou práci, ta jim zmizela ze seznamu Testy pro mě a zadavatel testu napsal známky a test založil do archivu.

Parametry testu

Počet otázek – počet otázek, které se vyberou při spuštění tohoto testu ze sad testu.
Typ testu – při zakládání testu je třeba se rozhodnout o jaký typ testu se jedná, zda bude test soukromý nebo školní. Veřejné testy zakládá jen tým systému.
Stupeň školy – stupněm školy se zvolí, pro jaké uživatele je test primárně určen.
Ročník – zvolí ročník, ve kterém se daný test bude zobrazovat.
Kategorie – zvolí předmět, ve kterém se test bude zobrazovat.
Štítek – je barevné rozlišení typu testu. Jedná se o ukazatel viditelný ve výpisu testů pro lepší orientaci.
Body za otázku – u každé sady otázek v testu je možné zvolit, za kolik bude otázka při vyhodnocení bodů.
Počet otázek z dané sady testu – u každé sady testu se dá zvolit, kolik otázek z dané sady se do testu vygeneruje. Pokud se tento parametr nezvolí, generuje otázky sám systém.

Parametry přiděleného testu

Skupiny s přístupem k testu – každý přidělený test se přiděluje nějakému uživateli nebo skupině uživatelů – klasifikační skupině. Zde se vyberou klasifikační skupiny, které zvolený test uvidí ve svém seznamu Testy pro mě.
Uživatelé s přístupem k testu – pokud chci přidělit test jen vybraným uživatelů, ne celé skupině, tak zde mohu vybrat jednotlivce, typicky uživatel, který nebyl v době přidělené testu ve škole a teď si má daný test vyplnit.
Datum od, do – podle nastavení data od a do se zobrazuje test uživateli v jeho seznamu testy pro mě. Do doby, než daný datum nastane, je test ve stavu naplánovaný a nikdo z uživatelů jej nevidí.
Čas od, do – podle nastavení času od a do se zobrazuje test uživateli v jeho seznamu testy pro mě. Do doby, než daný čas nastane, je test ve stavu naplánovaný a nikdo z uživatelů jej nevidí.
Typ testu – viz. výše typ přiděleného testu. Zadavatel testu zvolí, jak uživatel má na test nahlížet, o jaký typ testu se jedná.
Časový limit

Druhy štítků u testu

Hlavní – je štítek sdružující testy jednoho celku znalostí, který mají žáci zvládnout.
Kapitola – je štítek, který rozděluje větší celek na menší části tak, jak se je žáci učí.
Procvičování – je štítek, který sdružuje testy v rámci jedné kapitoly a ověřuje postup v učení žáka v rámci menšího celku – kapitoly.
Opakování – je štítek, který sdružuje testy v rámci více kapitol.
Opakování – co už znáš – je štítek, který v daném ročníku umožňuje spuštění testu z předešlých ročníků jako připomenutí toho, co se žák naučil dříve a má znát, na čem se bude stavět nová látka, nová znalost.

Typy otázek v testu

Klasická odpověď – je otázka, kde je vyžadováno napsat odpověď, vyplnit textové pole.
Vyber – je otázka kde je jen jedna odpověď správná, vybíráme z více odpovědí, zaškrtáváme (vybíráme) z koleček.
Vyber více – je otázka kde je možné, že je správně více odpovědí, zaškrtáváme (vybíráme) ze čtverečků.
Doplň – je otázka, kde vybíráme odpověď z rozbalovacího pole, pracovně ji nazýváme diktát.
Bez odpovědi – je otázka, která se nevyhodnocuje v rámci testu. Rýsování, psaný diktát. To, co žák odevzdá a hodnotí se mimo systém.

Položky menu

Spuštění testů – menu obsahující aktivity kolem vyplňování testů.
Testy pro mě – seznam přidělených testů zadavatelem testu (učitelem žákovi)
Oblíbené testy – uživatel sám si může opakovat libovolný test. Pokud si test označí jako oblíbený, tak jej uvidí v tomto seznamu. Hvězdička v seznamu testů složí k označení a zrušení označení vlastnosti Oblíbený test.
Všechny testy – testy vytvořené týmem CvičebniceOnline. Viditelné všemi uživateli.
Školní testy – testy vytvořené organizací, které vidí jen organizace, které jsou uživatelé členy (jedna škola).

Odměny CvičebniceOnline

Sovička – je odměna uživateli, který splní určité podmínky na získání sovičky. Sovičky se přidělují v noci každý den.

Druhy soviček

Třikrát úspěšně vyplněný přidělený test přidělený – Pokud uživatel vyplní ve třech různých dnech na sto procent přidělený test, získává sovičku – odměnu, za dobře vykonanou práci.
Nahlášená a uznaná chyba otázky – Pokud uživatel nahlásí chybu v zadání nebo odpovědi otázky, tým CvičebniceOnline uzná nahlášenou chybu jako oprávněnou, získává uživatel odměnu – sovičku. Za každou nahlášenou a uznanou chybu.


Typy záložek v Tvorbě přidělených testů

Moje rozpracované, Moje hotové, Moje naplánované, Moje spuštěné, Moje k vyhodnocení, Můj archiv.
Tyto záložky odpovídají stavu testu, viz. Stavy testu výše.

Průvodce přidělením testu

Je průvodce, který provede zadavatele testu všemi kroky, jak přidělit test uživateli nebo skupině uživatelů.